Onze gemeente heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften belastingaftrekbaar. Hieronder vindt u alle gegevens die nodig zijn om deze ANBI-status te behouden.

Algemene gegevens

CAMA Parousia Woerden, Postbus 41, 3440 AA Woerden  –   Telefoon: 0348-430520  –  Email: info@camawoerden.nl

CAMA Parousia Woerden is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)

RSIN/ fiscaal nummer:  810375163

KVK nummer: 7596857

Samenstelling bestuur

* 4 oudsten en 1 diaken-secretaris

 

Doelstelling en visie 

De gemeente stelt zich ten doel:

  1. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
  2. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2 : 42;
  3. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
  4. in diaconale en pastorale nood te voorzien;
  5. in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

 

Beloningsbeleid

Per ingang van 1 september 2020 heeft onze gemeente een nieuwe betaalde voorganger en daarnaast een betaalde kerkelijk werker. De beloning is conform de richtlijnen zoals opgesteld door het kerkgenootschap ABC waar de CAMA Parousia Gemeente Woerden onderdeel van uit maakt.

Begroting 2021

De begrotint voor het kerkelijk jaar van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is als volgt en heeft een vergelijking van de begroting van 2020.

 

Verkorte staat van baten en lasten over 2020 met toelichting

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 vergeleken met de begroting over 2020. Het grote positief saldo in 2020 komt omdat we in dat jaar per ingang van 1 september een nieuwe voorganger en een kerkelijk werker in dienst hebben genomen,