ANBI status

ANBI status

Onze gemeente heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften belastingaftrekbaar. Hieronder vindt u alle gegevens die nodig zijn om deze ANBI-status te behouden.

Algemene gegevens

CAMA Parousia Woerden, Postbus 41, 3440 AA Woerden  –   Email: info@camawoerden.nl

CAMA Parousia Woerden is aangesloten bij Unie-ABC, een landelijk verband van baptisten-, Cama- en Evangeliegemeenten.

RSIN/ fiscaal nummer:  810375163

KVK nummer: 7596857

Samenstelling bestuur

De gemeente wordt bestuurd door een gemeenteraad, verder te noemen "de raad", welke bestaat uit 6 oudsten, waaronder de voorganger-oudste en een secretaris en penningmeester, welke diaken zijn.

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:

  1. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
  2. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2 : 42;
  3. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
  4. in diaconale en pastorale nood te voorzien;
  5. in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

Beloningsbeleid

Per ingang van 1 september 2020 heeft onze gemeente een betaalde voorganger. De beloning is conform de richtlijnen zoals opgesteld door het kerkgenootschap ABC waar de CAMA Parousia Gemeente Woerden onderdeel van uit maakt.

Begroting 2024

De begroting voor het kerkelijk jaar van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 is als volgt en geeft een vergelijking met de begroting van 2023

Verkorte staat van baten en lasten over 2023

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 vergeleken met de begroting over 2023. Het positieve saldo wordt negatief beïnvloed door iets hogere kosten t.o.v. de begroting en positief door meer inkomsten dan verwacht.