Onze gemeente heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften belastingaftrekbaar. Hieronder vindt u alle gegevens die nodig zijn om deze ANBI-status te behouden.

Algemene gegevens

CAMA Parousia Woerden, Postbus 41, 3440 AA Woerden  –   Telefoon: 0348-430520  –  Email: info@camawoerden.nl
CAMA Parousia Woerden is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)
KvK-nummer: 75968657
RSIN/ fiscaal nummer:  810375163

Samenstelling bestuur

* 4 oudsten en 1 diaken-secretaris

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:

  1. Het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
  2. Ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2 : 42;
  3. De gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
  4. In diaconale en pastorale nood te voorzien;
  5. In haar eigen financiële behoeften te voorzien.

Beloningsbeleid

De CAMA Parousia Woerden is sinds 1 december 2018 zonder voorganger als betaalde kracht.

Begroting 2020

De begroting voor het kerkelijk jaar van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 is als volgt en geeft een vergelijking met de begroting van 2019.

 

 Verkorte staat van baten en lasten over 2019

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 vergeleken met de begroting over 2019. Het grote positief saldo in 2019 komt omdat we in 2019 geen eigen voorganger in dienst hadden.