Onze gemeente heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften belastingaftrekbaar. Hieronder vindt u alle gegevens die nodig zijn om deze ANBI-status te behouden.

Algemene gegevens

CAMA Parousia Woerden, Postbus 41, 3440 AA Woerden  –   Telefoon: 0348-430520  –  Email: info@camawoerden.nl

CAMA Parousia Woerden is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)

RSIN/ fiscaal nummer:  810375163

KVK nummer: 7596857

Samenstelling bestuur

* 5 oudsten waaronder 1 oudste-voorganger, 1 diaken-secretaris en 1 diaken-penning meester

Doelstelling en visie 

De gemeente stelt zich ten doel:

  1. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
  2. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2 : 42;
  3. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
  4. in diaconale en pastorale nood te voorzien;
  5. in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

 

Beloningsbeleid

Per ingang van 1 september 2020 heeft onze gemeente een nieuwe betaalde voorganger en daarnaast een betaalde kerkelijk werker. De beloning is conform de richtlijnen zoals opgesteld door het kerkgenootschap ABC waar de CAMA Parousia Gemeente Woerden onderdeel van uit maakt.

Begroting 2023

De begroting voor het kerkelijk jaar van 1 janauari 2023 tot en met 31 december 2023 is als volgt en geeft een vergelijking met de begroting van 2022.

 

Verkorte staat van baten en lasten over 2022 met toelichting

Onderstaande overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 vergeleken met de begroting over 2022. Het positieve saldo komt door iets lagere kosten tov de begroting en meer inkomsten dan verwacht.